[TÍNH NĂNG] - MÊ THÀNH MỘ CỔ

Đăng : 12-01-2016

Trở lại

Tầm bảo tại ô 5x5。Có thể sẽ gặp thuốc nổ, cũng có thể tìm thấy bảo rương.

Người chơi gồm có 10 điểm hành động, mỗi di chuyển 1 ô tiêu hao 1 điểm hành động, trên đường gặp thuốc nổ trừ 1 điểm hành động, tìm thấy bảo rương nhận thẻ hành động 1 điểm. di chuyển tại ô đã dùng lực hành động sẽ không bị trừ nữa.

Nhiều nhất gặp 5 ô thuốc nổ, tìm thấy 8 bảo rương.

Mê Thành Cổ Mộ

Khi bắt đầu sẽ hiển thị vị trí của bảo rương, sau khi mở sẽ nhắc vị trí của bảo rương. Đến khi bảo rương bị tìm thấy hết.
Thu thập 5 thẻ điểm hành động có thể đổi quà.


Mê Thành Cổ Mộ

To Top