[TÍNH NĂNG] - THÁM THÍNH ĐỊCH QUỐC

Đăng : 03-02-2016

Trở lại

Người chơi đạt đến cấp 36, mỗi ngày vào lúc trưa 14:30-14:50 có thể đến Thiếu Thành Chủ Tân Tiên Giới nhận nhiệm vụ thám thính.

Người chơi đạt đến cấp 36, mỗi ngày vào lúc trưa 14:30-14:50 có thể đến Thiếu Thành Chủ Tân Tiên Giới nhận nhiệm vụ thám thính.

Thám Thính Địch Quốc

Nhận nhiệm vụ thám thính đến trận doanh hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được nhiều EXP và phần thưởng hoạt động.

Thám Thính Địch Quốc

Nhận nhiệm vụ thám thính đến trận doanh hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được nhiều EXP và phần thưởng hoạt động.

Thám Thính Địch Quốc

To Top