CÁC BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN HAY NHẤT

Toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức là bài bác toán thù học viên áp dụng các kiến thức và kỹ năng của phxay nhân, chia, cùng, trừ để tính toán cực hiếm.Bài học tập toán thù lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức lúc này, tiennghich.mobi đã nói lại những kỹ năng và kiến thức nên lưu giữ với các dạng bài tập áp dụng để học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4 có đáp án hay nhất

1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1. ví dụ như 1: Tính quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện tại phnghiền tính theo trang bị từ bỏ từ buộc phải qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 8

5 cùng 4 bằng 9, viết 9

9 cùng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 cùng 4 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy giá trị của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. ví dụ như 2: Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện phxay tính theo quy tắc nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý giá của biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ bao gồm phép nhân và phxay chia hoặc phép trừ và phxay cùng, ta thực hiện tính toán từ bỏ trái qua bắt buộc.

Nếu vào biểu thức, gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng cùng phnghiền trừ, ta tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, tất cả lốt ngoặc, ta triển khai phxay tính sinh sống vào ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức có phxay cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức sẽ mang đến thành team gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn ngàn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phnghiền cộng: lúc thay đổi khu vực những số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. các bài luyện tập vận dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức theo cách thuận tiện độc nhất vô nhị.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phnghiền tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu, biết ngày sản phẩm hai bán được ít hơn ngày đầu tiên 124 lít. Hỏi hằng ngày bán được từng nào lít dầu.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Đông Nam Á, Đặc Điểm Tự Nhiên Của Khu Vực Đông Nam Á

Bài 6. Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng vào hàng số.

b) Tính tổng của dãy số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo phép tắc của phép nhân, phân tách, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo phép tắc của biểu thức bao gồm chứa phnghiền cùng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, các chữ số đặt thẳng sản phẩm với nhau. Thực hiện tại phxay tính từ đề xuất qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 1

3 cùng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bởi 16, viết 6 nhớ 1

5 cộng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cùng 0 bởi 8, viết 8

4 cùng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được tác dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 không trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bởi 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Hàng ngày bán tốt số lkhông nhiều dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày trước tiên bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán tốt 2624 lít, ngày thiết bị hai bán được 2500 lkhông nhiều dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta có số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số bên trên có 18 số hạng

b) Các tính tổng vào hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta bao gồm tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng vào hàng số trên là 630

4. Những bài tập từ bỏ luyện tân oán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính dễ dãi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán thù lớp 4 tính cực hiếm của biểu thứcyêu thương cầuhọc sinh đề xuất vận dụng các kiến thức, tài năng để giải. Để con học tập xuất sắc hơn phú huynh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các khóa huấn luyện và đào tạo tân oán online tại tiennghich.mobi nhé!