Tụng chú đại bi 5 biến dành cho người chưa thuộc

Kinch chú Đại Bi 5 biến hóa thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe gớm chú Đại Bi 5 trở nên chữ lớn, dễ nhìn đọc, giành riêng cho Phật tử không thuộc.
You watching: Tụng chú đại bi 5 biến dành cho người chưa thuộc

Crúc Đại Bi bên trong Kinh Đại bi trung ương đà la ni của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đang phạt nguyện rằng: Nếu chúng sanh như thế nào tụng trì thần crúc Đại Bi Ngoài ra bị đọa vào cha mặt đường ác, ko được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không còn thành chính giác.

*

Kinc crúc Đại Bi 5 vươn lên là cho Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi chổ chính giữa đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

trăng tròn. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế

29. Ma ha phạt xà domain authority đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Pphân tử sa pphân tử sâm

40. Phật ra xá da

41.

See more: Tất Cả Các Bài Hát Của Exo : Sản Phẩm Âm Nhạc Nào Của, Danh Sách Đĩa Nhạc Của Exo


See more: Các Cách Xem Số Điện Thoại Vinaphone Đang Dùng, Cách Kiểm Tra Số Điện Thoại Vinaphone Đang Dùng


Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rxe hơi rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ người thương đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị dung nhan ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha vớ đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết vớ đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị win yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da

77. Nam tế bào a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn quan sát và theo dõi phong thủy đông phương để cập nhật thêm đông đảo ban bố có lợi không giống.