Chuyển phân số thành phân số thập phân

Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán đổi
Kết quả phân số:
Phxay tính:

Công cố gắng biến đổi phân số quý phái thập phân ►


Làm ráng như thế nào nhằm chuyển đổi thập tạo thành phân số

Các tiến trình đưa đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số tất cả các chữ số sống mặt buộc phải lốt chnóng thập phân (tử số) và lũy vượt của 10 (mẫu số).Tìm ước tầm thường lớn nhất (gcd) của tử số và chủng loại số.Rút ít gọn gàng phân số bằng phương pháp phân chia tử số cùng mẫu số cùng với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút ít gọn gàng phân số bằng cách phân tách tử số cùng mẫu số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

lấy ví dụ như số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước bình thường lớn nhất (gcd) của tử số với mẫu mã số:

gcd (56,100) = 4

Rút ít gọn phân số bằng cách phân tách tử số với mẫu mã số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số cùng mẫu mã số:

gcd (124,1000) = 4

Rút ít gọn gàng phân số bằng phương pháp phân chia tử số và mẫu mã số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách thay đổi số thập phân tái diễn thành phân số

lấy ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

ví dụ như số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng chuyển đổi thập phân thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2