Tổng Hợp Đề Thi Toán Tiếng Anh Lớp 3 Tất Cả Các Vòng Có Đáp Án

Đề thi giải Tân oán Tiếng Anh trên mạng lớp 3 gồm đáp án

Các em có thể tìm hiểu thêm Tổng phù hợp Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2) này nhằm luyện tập số đông kĩ năng làm bài bác, rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh để chuẩn bị thiệt tốt cho các kì thi Violympic Tiếng Anh sắp tới đây. Chúc các em thành công.

Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi toán tiếng anh lớp 3 tất cả các vòng có đáp án

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - năm 2016 trực tuyến

Tổng phù hợp Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 3 toàn bộ các vòng CÓ ĐÁPhường ÁN (1)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value lớn remove them from the table. (Sắp xếp)


Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Find x such that x + 34 = 99

Question 2: Write the missing number in the blank

Question 3: Calculate: 123 + 456

Question 4: Write in numbers "Nine hundred and twenty – two"

Question 5: Each box has 12 color pencils. How many pencils are in 3 of these boxes?

Question 6: Two apples weight 100 gram. Then ten apples weight ....gram.

Question 7: Write the missing number in the blank

Question 8: Write the missing number in the blank

Question 9: There are 56 students lining up in rows, there 7 students in each row. How many rows are there?

Question 10: The perimeter of rectangle ABCD is 20cm and the length of segment AB is 6centimet. What is the length of segment BC?

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật vật

Question 1: Which number makes the equation true?

163 + 100 = ........... + 102

a. 161 b. 262 c. 165 d. 365


Question 2: Find the value of x is ......

a. 2 b. 8 c. 4 d. 6

Question 3: Which number is smallest?

123132321231

a. 321 b. 123 c. 231 d. 123

Question 4: What time will it be in 30 minutes?

a. 10:00 b. 2:đôi mươi c. 10:40 d. 1:20

Question 5: What is the perimeter?

a. 28cm b. 25cm c. 24centimet d. 49cm

Đáp án đề thi Violympic Tân oán giờ Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value lớn remove sầu them from the table

(15)

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật vật

Question 1: a Question 2: d Question 3: b

Question 4: b Question 5: c

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm năm ngoái - 2016

Exam number 1: Đi tìm kiếm kho báu

Question 1: Multiply 9 x 5 = .............

a. 48 b. 40 c. 47 d. 45

Question 2: Multiply: 9 x 7 = ...........

a. 62 b. 65 c. 61 d. 63

Question 3: Multiply 9 x 2 = .............

a. 18 b. 14 c. 19 d. 16

Question 4: Multiply 9 x 9 = ..............

a. 81 b. 84 c. 83 d. 82

Question 5: Calculate: 9 x 10 - 34 = .............

a. 65 b. 56 c. 64 d. 46

Question 6: .........g x 4 = 860g

The missing number is:

a. 205 b. 225 c. 215 d. 235

Question 7: ......... of the below circle is not colored.

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 8: ........... of the figure below is colored.

Xem thêm: Left(0 Câu 1 So Sánh Địa Hình Bắc Mĩ Và Nam Mĩ Với Đặc Điểm, Bài 2 Trang 127 Sgk Sách Địa 7, Bài 2

a. 1/3 b. 01/05 c. 1/4 d. 1/6

Question 9: Mary has five packs of pencils. There are 9 pencils in each pachồng. John has 16 pencils. How many pencils vì chưng they have sầu in all?a. 51 b. 66 c. 56 d. 61

Question 10: The sản phẩm of y và 9 is a two-digit number that has the digit 8 in the tens place. When y is divided by 9, the remainder is ................

a. 0 b. 1 c. 9 d. 8

Exam number 2: Choose 2 consecutive sầu cells which have the same or equal value.

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36 : .......... = 9

Question 2: 18 : 9 = .............

Question 3: .......... : 9 = 3

Question 4: 63 : 9 = ...............

Question 5: Follow the arrows và find the result:

Question 6: 01/05 of 45g is ................g.

Question 7: 1/N of 54g is 9g. The value of N is ................

Question 8: 1/M of 72g is 9g. The value of M is ..................

Question 9: The product of x & 9 is the greademo 2-digit number. The value of x is ...............

Question 10: Adding 35 to lớn the smallest two-digit number and dividing the sum by the biggest one-digit number we get ..................

Đáp án đề thi Violympic Tân oán tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Exam number 1: Đi kiếm tìm kho báu

Question 1: d Question 2: d Question 3: a

Question 4: a Question 5: b Question 6: c

Question 7: c Question 8: a Question 9: d Question 10: c

Exam number 2: Choose 2 consecutive sầu cells which have sầu the same or equal value.

(1) = (13); (2) = (14); (3) = (5); (4) = (8); (6) = (11); (7) = (19); (9) = (10); (12) = (18); (15) = (20); (16) = (17)