Gọi điện thoại miễn phí qua internet

1: https://globfone.com/call-phone/ trang này hằng ngày Hotline được một cuộc thời gian 1 phút 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này hàng ngày được Gọi 2 cuộc, từng cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc Call hằng ngày, mỗi cuộc Gọi kéo dài 44s

Có 1 số ít trang ko Call đc hoặc số lượng giới hạn thời gian Điện thoại tư vấn, chúng ta vào những trang, dùng đc trang làm sao thì dùng nhé!