Hàm datedif trong excel 2010

Excel cho tiennghich.mobi 365 Excel cho tiennghich.mobi 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint Server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 Xem thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF để hỗ trợ sổ làm việc trước đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF có thể tính toán các kết quả không đúng trong một số kịch bản nhất định. Vui lòng xem mục sự cố đã biết của bài viết này để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Hàm datedif trong excel 2010


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian.

Unit

Loại thông tin mà bạn muốn trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong khoảng thời gian.

"M"

Số tháng hoàn tất trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong khoảng thời gian.

"MD"

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua tháng và năm của ngày.

Xem thêm: Tiểu Sử Anh Hùng Vừ A Dính, Tiểu Sử Các Anh Hùng Nhỏ Tuổi


Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì có những giới hạn đã biết đi kèm theo. Hãy xem mục các sự cố đã biết dưới đây.


"YM"

Sự khác biệt giữa các tháng trong start_date và end_date. Đã bỏ qua ngày và năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF rất hữu ích trong các công thức khi bạn cần tính toán độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn tất trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 tháng 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc kết quả không chính xác. Nếu bạn đang tìm cách tính toán các ngày còn lại sau tháng tròn cuối cùng, đây là một giải pháp thay thế:

*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.