Viết chương trình in ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n, với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím

Home/ Môn học/Tin học/Viết chương trình pascal nhập số n xuất ra màn hình hiển thị. – soát sổ n có phải là số nguim tố ko? -những số chính phương thơm tự 0 cho n. – những số nguim tố trường đoản cú 2


You watching: Viết chương trình in ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n, với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím

Viết chương trình pascal nhập số n xuất ra màn hình. – khám nghiệm n có phải là số ngulặng tố ko? -những số chính pmùi hương trường đoản cú 0 đến n. – những số nguyên tố từ 2


Viết chương trình pascal nhập số n xuất ra screen.– khám nghiệm n liệu có phải là số nguyên tố ko?-những số thiết yếu pmùi hương từ bỏ 0 đến n.– các số nguyên tố từ bỏ 2 mang lại n. LƯU Ý: chỉ được DÙNG while…vày,KHÔNG ĐƯỢC DÙNG for.. to..vì nha ## Mình buộc phải vô cùng vội đề nghị ý muốn hồ hết fan góp bản thân. Cảm ơn nhiều!!!


*

Program BTT;Uses crt;Var n,i: longint;

Function ngto(a: longint): boolean;Var i: longint;Begin If a i:=2; While i Begin If a hack 2 = 0 then exit(false); inc(i); End;

Exit(true);End;

Function cp(a: longint): boolean;Begin If a=sqr(trunc(sqrt(a))) then exit(true); Exit(false);End;

Begin Clrscr; Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);

If ngto(n) then Writeln(n,’ la so nguyen to’) Else Writeln(n,’ khong phai so nguyen to’);

i:=0;

Write(‘Cac so chinh phuong tu 0 – ‘,n,’: ‘); While i Begin If cp(i) then Write(i,’ ‘); inc(i); End;

Writeln;

i:=2;

Write(‘Cac so nguyen to lớn tu 2 – ‘,n,’: ‘); While i Begin If ngto(i) then Write(i,’ ‘); inc(i); End;

ReadlnEnd.


*

quynhthu
0
Reply

var n,i,c:longint;function checkprime(x:longint):boolean;begin if x=1 then exit(false); c:=2; while c exit(true);end;function chinhphuong(x:longint):boolean;begin if sqrt(x) = trunc(sqrt(x)) then exit(true); exit(false);end;begin write(‘Nhap n: ‘); read(n); if checkprime(n) then writeln(‘N la so nguyen to’) else writeln(‘N khong pnhị la so nguyen to’); i:=0; while i writeln; i:=1; while i readln; readln;kết thúc.


Leave sầu an answer
See more: Tải Autocad 2015 Full Crack 32&64Bit, Download Autocad 2015 Full Crack (64 +32 Bit)

Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Cliông chồng here to lớn cancel reply.
Liliamãng cầu
*

About Liliana


See more: Hướng Dẫn Lên Tầng 65 Lotte Có Mất Tiền Không, Hướng Dẫn Khám Phá Tầng 65 Lotte Cente

Related questions


Previous question