Kinh Tụng Hằng Ngay (Kinh Nhật Tụng) Phật Giáo Nguyên Thủy

Kinh tụng hằng ngay (Kinh Nhật Tụng) Phật Giáo Nguyên Thủy - Trình bày Tỷ kheo Siêu Minh


Bạn đang xem: Kinh tụng hằng ngay (kinh nhật tụng) phật giáo nguyên thủy

Kinh tụng hằng ngay (Kinh Nhật Tụng) Phật Giáo Nguyên Thủy - Trình bày Tỷ kheo Siêu Minh LỜI GIỚI THIỆU
Nghi lễ giúp đời sống của Tu sĩ trở nên trang nghiêm và thanh tịnh. Phật giáo thiếu nghi lễ thì thiếu sống động và tôn nghiêm. Vì thế, nghi lễ là một bộ phận không tách rời khỏi những hoạt động của Phật giáo. Nghi lễ Phật giáo đã có ngay vào thời kỳ của đức bổn sƣ còn sinh tiền. Ngài đã từng dạy những nghi lễ xuất gia, nghi lễ sám hối, nghi lễ tụng giới bổn v.v...Có những vị xuất gia vào thời Phật, tu thiền trong rừng bị phi nhân phá, Phật dạy kinh Từ bi Karaniya đến chƣ tỳ khƣu, bài kinh đó ngày nay chƣ tăng Phật giáo Nguyên thủy vẫn còn tụng đọc. Kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đa phần trích từ những bài kinh Tiểu tụng, kinh Tập, tất cả đều có xuất xứ, nguyên do đức phật dạy kinh này. Kinh tụng phật giáo Nguyên thủy, chúng ta thƣờng thấy xuất hiện ba phần chính. Thứ nhất, lễ bái Tam bảo, tán dƣơng ân đức Phật Pháp Tăng; thứ hai, những bài Kinh tụng có nguồn gốc từ Pali, trích trong Tiểu tụng và Kinh tập; thứ ba, phần hồi hƣớng. Điểm ƣu việt kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đều thống nhất nghi lễ phổ thông tụng bằng ngôn ngữ cổ điển Ấn Độ bằng tiếng Pali. Nên chƣ tăng Phật giáo Nguyên thủy trên thế giới đều cử hành nghi thức tụng bằng tiếng Pali giống nhau. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia của phật giáo Nguyên thủy cử hành nghi thức bằng song ngữ, tức là tiếng Pali và địa phƣơng ngữ. Ở Việt Nam, Nghi lễ tụng niệm dành cho Chƣ tăng và Cƣ sĩ phải nói là Hòa thƣợng Hộ Tông là ngƣời có công dịch những kinh tụng chƣ tăng và kinh nhật tụng cƣ sĩ để đáp ứng nhu cầu cần thiết khi phật giáo Nguyên thủy mới du nhập. Về sau kinh nhật tụng đƣợc biên soạn để đáp ứng nhu cầu Phật tử, có Hòa thượng Pháp Tri; Hòa thƣợng Siêu Việt, Hòa thƣợng Hộ Giác; Thƣợng tọa Tăng Định; Hòa thƣợng Viên Minh; Hòa thƣợng Bửu Trí và Chùa Huyền Không Huế cũng xuất bản kinh tụng theo bản dịch mới. Gần đây, Đại đức Đức Hiền biên soạn Tuyển tập kinh tụng Nam Tông, giới thiệu kinh tụng theo hai dạng, bản dịch cũ và bản dịch mới. Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy ra đời dựa vào những tài liệu trên để biên soạn. Giúp ngƣời đọc tụng những thời khóa công phu dễ dàng, tiện lợi. Thời khóa công phu gồm có 3 phần: Lễ bái Tam bảo, Kinh nhật tụng trong tuần và Hồi hƣớng. Ngày nào cũng có bài kinh mới để đọc và chiêm nghiệm triết lý của đạo phật trong đời sống. Kinh nhật tụng trong tuần là tham khảo tài liệu nghi lễ của Thái Lan và Miến Điện. Đồng thời, cũng giới thiệu thêm một số bài kinh hay, dài đã đƣợc Hòa thƣợng Hộ Tông và Hòa thƣợng Thích Minh Châu dịch từ lâu, nhƣng ít tụng niệm. Nay chúng tôi cũng đƣa vào để tụng đọc trong tuần để làm phong phú và đa dạng nghi lễ Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy. Những bài kinh đó là, Kinh Niệm xứ, Kinh lễ bái Lục phƣơng, kinh Vô ngã tƣớng, kinh Chuyển pháp luân v.v.... Hy vọng Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy sẽ giúp cho quý vị thời khóa công phu đạt đƣợc nhiều kết quả tốt đẹp. Kính chúc Quý vị thân tâm an lạc.
Thủ Đức, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Xem thêm: Lữ Đoàn 144 Bộ Tổng Tham Mưu, Lữ Đoàn 144 Tuyên Thệ Chiến Sĩ Mới Năm 2021

Đại đức Tiến sĩ Siêu Minh
- Vui lòng chờ vài giây để hộp chương trình hiển thị.- Góp ý & báo lỗi: thichtamdinh.budsas
gmail.com- Link tại về máyhttps://drive.google.com/file/d/0B1xHNEs2uaJdQmF0bkhxRjcta0k/view NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

*
Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy giúp người đọc tụng những thời khóa công phu dễ dàng, tiện lợi.