Tán phật pháp vương vô

Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016Kích79.48 Kb.

Bạn đang xem: Tán phật pháp vương vô

PHẬT THUYẾT KINH A-DI-ĐÀ Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng

 TÁN PHẬT

 Pháp vương vô-thượng tônTam-giới vô luân thấtThiên nhơn bỏ ra Ðạo-sưTứ-sanh chi từ-phụƯ nhứt niệm quy-yNăng diệt tam-kỳ nghiệpXưng dương nhược tán-thánỨc kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG

 Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,Cảm ứng đạo-giáo nan bốn nghì,Ngã demo đạo tràng nlỗi Ðế-châu,Thập phương thơm clỗi Phật hình ảnh hiện nay trung,Ngã thân hình ảnh hiện chư Phật chi phí,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 Chí tâm đhình ảnh lễ: Nam-mô tận hỏng ko, vươn lên là pháp giới, vượt, hiện nay, vị lai thập phương thơm chỏng Phật, tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, hay trú Tam Bảo (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đương lai hạ sinh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy) Chí trung khu đảnh lễ: Nam-mô Tây-pmùi hương Cực-lạc Thế-giới Đại trường đoản cú Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

 TÁN LƯ-HƯƠNG

 Lư hương xạ nhiệtPháp giới mông huânClỗi Phật hải hội tất diêu vnạp năng lượng Tùy xđọng kiết tường vânThành ý phương ânChư Phật hiện nay body toàn thân.Nam-tế bào Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần) Nam-tế bào Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát

  

TỤNG CHÚ ĐẠI BI Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng

 Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

 Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trung ương đà-la-ni.

 Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ domain authority. Nam-tế bào a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam-tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma pphân tử đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, đánh rxe hơi rô, người yêu đề dạ, bồ đề dạ, người yêu đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, tía dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư domain authority, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

 Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (3 lần)

 KHAI KINH KỆ

 Vô thượng thậm thâm nám ảo diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,Ngã klặng kiến vnạp năng lượng đắc thọ trì,Nguyện giải Như-Lai crộng thiệt nghĩa.

 Nam-tế bào Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

 

 PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH

Dao Tần, Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập dịch
(bạn dạng Hán Việt)Nlỗi thị vấp ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-tbọn họ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, chúng slàm việc tri thức: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca-Diếp, Ma-ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lô-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu Đà-Di, Ma-ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, nlỗi thị đẳng chỏng đại môn đồ. Tinh chỏng Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp Vương Tử, A-Dật-Đa Bồ-tát, Kiền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, dữ nlỗi thị đẳng chỏng đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nhơn đẳng vô lượng chỏng Thiên, đại chúng câu. Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất: "Tùng thị Tây-pmùi hương, thừa thập vạn ức Phật độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kyên bây chừ tmáu pháp. Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cầm cố danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sinh, vô hữu chúng khổ, đản tbọn họ chư lạc, cố danh Cực-lạc. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng tchúng ta, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị nắm bỉ quốc danh vi Cực-lạc. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén bát công đức tbỏ, sung mãn kỳ trung, trì nhằm thuần dĩ klặng sa ba địa. Tứ đọng biên giai đạo, kyên ổn, ngân, lưu lại ly, trộn lê hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kyên ổn, ngân, lưu giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã óc nhi nghiêm mức độ bỏ ra. Trì trung liên hoa đại như xa luân: tkhô giòn sắc đẹp thanh hao quang, huỳnh dung nhan huỳnh quang quẻ, xích dung nhan xích quang, bạch sắc bạch quang, ảo diệu hương thơm khiết. Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành công nhỏng thị công đức nghiêm túc. Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kyên ổn vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng-sinh, thường xuyên dĩ tkhô giòn đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng nhịn nhường tha phương thơm thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực tởm hành. Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thắng lợi nlỗi thị công đức nghiêm túc. Phục vật dụng Xá-Lợi-Phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng vi diệu, tạp sắc đẹp đưa ra điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước đoạt, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng- tần-già, Cộng-mạng bỏ ra điểu, thị chư bọn chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất-Bồ-đề-phần, Bát-Thánh-đạo-phần, nlỗi thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng-sanh, vnạp năng lượng thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị demo điểu, thiệt thị tội báo sngơi nghỉ sanh. Slàm việc dĩ mang hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linc pháp âm tuyên lưu lại, đổi khác slàm việc tác. Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy đụng, clỗi bảo sản phẩm thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đôi khi câu tác. Văn uống thị âm mang, thoải mái và tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra tâm. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm. Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà chũm hiệu A-Di-Đà? Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang đãng minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô slàm việc chướng ngại vật, thị núm hiệu vi A-Di-Đà. Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật tbọn họ mạng, cập kỳ nrộng dân, vô lượng vô bờ a tăng kỳ kiếp, nạm danh A-Di-Đà. Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kyên thập kiếp. Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn Tkhô hanh Vnạp năng lượng đồ đệ, giai A-la-hán, phi thị toán thù số, chi ssinh hoạt năng tri, clỗi Bồ-tát chúng diệc phục như thị. Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành công nhỏng thị công đức chỉnh tề. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ chúng-sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung nhiều hữu, tuyệt nhất sinh ngã xứ đọng, kỳ số thậm nhiều, phi thị toán số, sở năng tri đưa ra, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Xá-Lợi-Phất! Chúng-sinh vnạp năng lượng đưa, ưng đương phân phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Ssinh sống dĩ mang hà? Đắc dữ nhỏng thị clỗi thượng thiện nhân, câu hội độc nhất vô nhị xứ. Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ tđọc thiện nay căn uống, phước đức, nhân duyên ổn, đắc sanh bỉ quốc. Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nay nam giới tử, thiện nay nàng nhân, văn uống tmáu A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tđọng nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, tốt nhất trung khu bất loàn. Kỳ nhân lâm mạng thông thường thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh bọn chúng, hiện nay kỳ tiền. Thị nhân phổ biến thời, trung tâm bất điên hòn đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ. Xá-Lợi-Phất! Ngã loài kiến thị lợi, nắm ttiết test ngôn. Nhược hữu chúng-sanh, vnạp năng lượng thị tngày tiết giả, ưng đương phân phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. "Xá-Lợi-Phất! Nhỏng bửa klặng đưa, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi. Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, biến đổi phú tam thiên đại thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Clỗi Phật Slàm việc Hộ Niệm Kinh". Xá-Lợi-Phất! Nam pmùi hương thế-giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Vnạp năng lượng Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinc Tấn Phật, nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, biến hóa phú tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chỏng Phật Slàm việc Hộ Niệm Kinh". Xá-Lợi-Phất! Tây-phương thơm thế-giới hữu Vô Lượng Tbọn họ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, phát triển thành prúc tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chỏng Phật Sở Hộ Niệm Kinh". Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thơm thế-giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trsống Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, thay đổi phú tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chỏng Phật Snghỉ ngơi Hộ Niệm Kinh". Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thơm thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, vươn lên là prúc tam thiên đại thiên thế-giới, tngày tiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Clỗi Phật Sngơi nghỉ Hộ Niệm Kinh". Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới hữu Phạm-Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Tchúng ta Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Nhỏng Tu Di Sơn Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, trở nên prúc tam thiên đại thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chỏng Phật Ssống Hộ Niệm Kinh". Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà vắt danh vi "Nhất Thiết Chư Phật Ssống Hộ Niệm Kinh"? Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nay phái nam tử, thiện thiếu nữ nhân, vnạp năng lượng thị gớm thọ trì giả, cập vnạp năng lượng chỏng Phật danh mang, thị clỗi thiện tại phái nam tử, thiện nay bạn nữ nhân, giai vi độc nhất thiết chỏng Phật đưa ra ssinh sống hộ niệm, giai đắc bất thối hận đưa, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề. Thị cụ, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín tchúng ta xẻ ngữ, cập chỏng Phật ssống ttiết. Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân, dĩ vạc nguyện, klặng phát nguyện, đương vạc nguyện, dục sanh A-Di-Đà Phật quốc trả, thị chỏng nhân đẳng, giai đắc bất tân hận đưa, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kyên ổn sinh, nhược đương sinh. Thị cầm cố, Xá-Lợi-Phất! Chư thiện tại nam giới tử, thiện thanh nữ nhân, nhược hữu tín trả, ưng đương vạc nguyện, sinh bỉ quốc độ. Xá-Lợi-Phất! Nlỗi bửa kyên giả, xưng tán chỏng Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chỏng Phật đẳng, diệc xưng tán bửa bất khả tư nghì công đức, nhi tác thị ngôn: "Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, con kiến trược, pnhân hậu óc trược, chúng-sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vị clỗi chúng-sinh tngày tiết thị, tuyệt nhất thiết thế-giới nan tín chi pháp". Xá-Lợi-Phất! Đương tri vấp ngã, ư ngũ trược ác nạm, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vi nhất thiết thế-giới thuyết test, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan." Phật thuyết test Kinc dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-kheo, độc nhất vô nhị thiết cụ gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan tin vui tín thọ, tác lễ nhi khứ đọng.

 MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị dung nhan, dung nhan tức thị không, không tức thị dung nhan, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.Xá Lợi Tử, thị clỗi pháp không tướng, bất sinh bạt tử, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất sút. Thị nuốm không trung vô sắc, vô tchúng ta tưởng hành thức.Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc đẹp tkhô hanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.Vô vô minc, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc nắm.Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa núm, trung tâm vô quái trinh nữ, vô tai ác mắc cỡ gắng, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam ráng chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa nỗ lực, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần crúc, thị đại minc chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chụ, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hỏng. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều crúc, tức ttiết chú viết:Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

 VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

(Vãng sinh thần chú)

 Nam-tế bào a di nhiều bà dạ, Ða tha dà nhiều dạ, Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ, A di rị nhiều tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị nhiều, tì ca lan nhiều, Dà di nị dà dà mãng cầu, Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (hiểu 3 lần)

  

TÁN PHẬT

 A-Di-Ðà Phật thân kyên dung nhan 阿彌陀佛身金色

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân 相好光明無等倫 Bạch hào uyển-đưa ngũ Tu-di 白毫宛轉五須彌 Cám mục trừng tkhô cứng tđọng đại hải. 紺目澄清四大海 Quang trung hóa Phật rất nhiều ức, 光中化佛無數億 Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên 化菩薩眾亦無邊 Tứ thập chén bát nguyện độ chúng-sinh 四十八願度眾生 Cửu phẩm hàm linc đăng bỉ ngạn. 九品咸令登彼岸

Nam-mô Tây-pmùi hương Cực-Lạc Thế-giới Đại-trường đoản cú Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật

 Nam-mô A-Di-Ðà Phật (108 lần) (có thể niệm các ít tùy ý)Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lần)Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần)Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lần)

  

SÁM

 Vong bào hạnh lắm người yêu tiếng

Yêu nuối tiếc thân cho thiệt gì thânCuộc vui đầy đủ ước vô ngầnNào xuất xắc vui vẫn là nhân chuốc sầuKiếp phu thê nhẵn câu hành lang cửa số Chẳng huyễn hỏng giọt lệ lòng hoaĐôi mươi tphải chăng, chín mươi giàSố phần liễu tỏ có qua vô thường?Dép dưới nệm lên nhịn nhường vội điệnSống ngày nay dễ dàng biết ngày maiMạng tín đồ hô hấp kinh thayNghĩ cơn vĩnh biệt tiền tài nhưng đauSo dulặng kiếp vì chưng sao ngắn thêm ngủiChấp thân đưa ra để tủi đến thânDa bao số đông giết xương gânPháp này dường thể đống phân xanh gì Tóc răng móng loại chi đóng bợnNúi dạy dỗ bàn buộc phải tởm xiết baoBên quanh đó giết thịt đút ít mũi đeoBên trong sáng lại rơi vào cảnh dơ chưaNỗi lạnh ngắt ngày trưa kiết hạCơn lãnh đạm đêm giá chỉ ttách đôngXét thân dơ dáy cũ vô cùngDứt lòng tmê man luyến, khởi lòng bay ly Trăm mười cầm mê đưa ra lắm nhỉSánh phong lưu khó vẻ y quangKẻ khờ cũng học đài trangĐể lòng điên đảo theo đàn sắc thanhĐầu gương đến cài thoa khăn lụaĐãy da hôi ướp xạ xông hươngKhoe đòi nhung gnóng phô trươngChỉ tuồng bít lớp vô thường hôi tanh Những mãng thương ngày sanh muôn tuổiLắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoaNgờ đâu tai điếc mắt lòaDiêm vương sắp đến rước mang đến tòa U-minhLàn tóc bạc tin báo quỉ sứRấp nhóc con lòng điềm chỉ quy âmCàng bày càng sắc đẹp càng dâmCàng mang đến đọa lạc càng lầm nhưng thôiCuộc hành lạc một thời than tiếcNẽo luân hồi muôn kiếp đắng cayĐến khi sắp tới xuống diêm đàiThịt xương đau và nhức thuộc hạ rung rầyVợ lưu luyến đầy vơi giọt lệCon thảm thương thơm đề cập lễ khóc thanDù mang lại quyến trực thuộc trăm ngànCó ai đổi khác mang đến phái mạnh được chăng? Kẻ sống ngơi nghỉ nặng trĩu quằn gánh tủiNgười chết đi dong ruỗi phách hồnĐường âm mờ tựa đêm hômTrông ra đìu hiu quẻ bồn chồn thảm thêNại-Hà đêm giá buốt kia gió lốcQuỉ môn gian ghê gốc tiếc nuối thương Bảy ngày lìa quá cõi dươngÂm ty đã trải trăm mặt đường hỏi hanTạo hóa cứ đọng phxay là chẳng vịNgục tốt hờn tay dủ tay xoaĐài dương nghiệp cảnh sáng sủa lòaChói tường thiện ác chói qua vị trí nàoNgười nhân nghĩa bỏ vào cửa ngõ phướcKẻ hung hoang gàn bước nhằm mục tiêu khiĐọa đày âu sầu xiết chiMới giỏi nhân quả mấy khi không đúng lầmRừng đao tìm bao năm đề nghị tộiKiếp sừng lông những nỗi nhiều mangTrả đền cho dứt nghiệp hoangMới mong thoát ra khỏi tuyến phố long đongDù ai có to lòng Khủng mật

Mặc cánh mày râu tuyệt báng Phật khinch Tăng

Cho cần bản thân lấp rước mìnhTrách nát sao Diêm lão vô tình chẳng dung Bỏ điều ác tính xin có tác dụng điều thiệnChừa lỗi xưa tu tiến đời sauLại vày quyến ở trong bảo nhauCũng khuim già tphải chăng mau chóng mau tu trìKhulặng mọi tên đồng quy bến giácCho phần nhiều fan các bay chông mêDù cho lao khổ dám nềĐài sen dốc mãnh mùi hương thề nguyện gớm Nguyện kinh vnạp năng lượng tưởng khiếp lạy ThánhDám khiến cho rỗi rhình họa lỗi duKiếp này chẳng nuốm chuyên tuCòn e kiếp khác công sức lỡ làng.

  

SÁM PHÁT NGUYỆN

 Đệ tử bọn chúng nhỏ từ bỏ vô thỉ,

Gây bao tội tình vị lầm mêĐắm trong sinh tử vẫn bao lần. Nay đến trước đài vô thượng giác Biển è cổ khổ lâu đời luân lạc. Với sinh linh rất nhiều điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than.

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Nhất Hiện Nay, Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật 8 Trang

Con lạc lõng không quan sát phương thơm phía.

Đàn con đần độn từ lâu vất vưởng. Hôm ni bắt gặp đạo huy hoàng.Xin hướng tới núp nhẵn từ bỏ quang quẻ. Lạy Phật tổ soi băng thông bước. Bao tội khổ vào đường ác trược. Vì tmê say, Sảnh, say đắm, mạn, tạo ra. Thì hôm nay duy trì trọn lời nguyện.

Xin sám hối hận nhằm lòng tkhô nóng bay.

Trí Phật quang quẻ minh nlỗi nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu giúp quần sanh.Ôi! Từ thọ cha vùng ngục hình. Giam giữ lại mãi con nguyện thoát ra khỏi. Theo gót Ngài thừa qua khổ ải. Nương thuyền tự vượt ngoài ái hà. Nhớ lời Ngài "bờ giác không xa ".Hành thập thiện mang đến đời sáng chóe.Bỏ vấn đề ác nhằm đời quang quẻ. Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân.Lời ngọc quà ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sinh sống đời rộng thoải mái. Con niệm Phật nhằm lòng nhớ mãi. Hình nhẵn người cứu vãn khổ chúng-sanh. Để theo ngài bên trên bước đường lành.

Chúng bé khổ, nguyện xin cứu vãn khổ.

Chúng con khổ, nguyện xin từ độ. Ngoài tmê mệt lam sân hận ngập ttách.Phá tê mê mê trí huệ hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Con nhớ Đức Di-Đà Lạc Quốc. Phật A-Di-Đà thân kyên sắc. Tướng xuất sắc quang quẻ minh trường đoản cú chỉnh tề. Năm Tu Di uyển gửi bạch hào. Bốn hải dương to trong nngay gần đôi mắt biếc.Trong hào quang quẻ hóa vô số Phật Vô số Bồ-tát hiện tại sống trong.Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sinh. Chín phđộ ẩm sen quà lên giải thoát. Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật. Ở Phương thơm Tây thế-giới mạnh khỏe.

Con nay xin phát nguyện vãng sinh.

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

  

SÁM PHẬT A-DI-ĐÀ

 Một lòng quy kính

Phật A-Di-ĐàThế-giới Cực-lạc

Nguyện mang hào quang quẻ

Trong sạch soi cho. Lấy thể từ bỏ bi Mà nhiếp tchúng ta mang đến. Con ni chánh niệm, Niệm hiệu Như-Lai. Vì đạo Bồ-Đề, Cầu sanh Tịnh Độ. Phật xưa có thệ, Nếu có chúng-sanhMuốn nắn sanh nước taHết lòng tín nguyện,Cho mang đến mười niệmNếu chẳng đặng sanh, Chẳng thành chính giácDo bởi vì nhân dulặng, Niệm hiệu Phật nàyĐược vào trong bể, Đại thể Như-Lai Nhờ mức độ tự bi, Các tội tiêu diệtCăn lành vững mạnh, Lúc mạng ngay gần chungBiết trước giờ đồng hồ chết, Thân không bịnh khổTâm ko tham luyến, Ý ko điên hòn đảo, Nlỗi vào thiền khô định.Phật và thánh bọn chúng, Tay nâng klặng đài, Cùng đến tiếp dẫnTrong khoảng chừng một niệm, Sanh về Cực-lạc.Sen nsống thấy Phật, Liễu nghĩa Phật thừaTrong mơ Phật về, Khắp độ chúng-sanh.Tròn Bồ-Đề nguyện.

 Chúng-sanh ko con số, thề nguyện số đông độ mọi.

Pnhân từ não không cùng tận, thề nguyện phần đa ngừng không bẩn. Pháp môn không nói xiết, thề nguyện đa số tu học.Phật đạo ko gì hơn, thề nguyện được viên thành.

  

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

 Phúng Kinc công đức thù thắng hạnh.

Vô biên win phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chỏng chúng-sanh. Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật gần kề Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền hậu óc. Nguyện đắc trí huệ chơn minc liễu Phổ nguyện tội chướng vớ tiêu trừ. Thế gắng thường hành Bồ-tát đạoNguyện sinh Tây-phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫuHoa knhì kiến Phật ngộ Vô sinh.Bất tăn năn Bồ-tát vi chúng ta lữ Nguyện dĩ test công đức Phổ cập ư nhất thiết Ngã đẳng dữ chúng-sinh Giai cùng thành Phật đạo.

 Nam-tế bào Tây-Phương thơm Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ bỏ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật (2 lần)

 Tác đại hội chứng minh

 Phục nguyện:Phật Đà hay trên, Chánh pháp hà phươngTăng bảo đống lương, Tín đồ gia dụng thành trì, Kiên tbọn họ môn đệ, Thành tđịa phủ đối Phật chi phí, Phúng tụng Kinc chúXin xướng hồng danh clỗi Phật, Hồi phía công đức trì nguyệnThử pmùi hương Phật giáo, Nhựt nhựt thăng huy, Nhựt nhựt huy hoàng, Nhân nhân tứ chúng, Đồng phạt vai trung phong tu học tập, Tinc tấn hộ pháp, Hộ đạo ưng long

 Thứ Nhị nguyện:

Nhất cầm chỏng Phật tử cúng dườngNhất trà, nhất liệt, tốt nhất mế, tốt nhất phạn, Đồng tăng ân phước điền Hiện chi phí phước huệ tuy nhiên tu, Nhất đồng nguyện vãng sang An lạc quốc Phổ nguyện: Âm siêu nhường thái, Pháp giới chúng-sanh, Tình dữ vô tìnhGiai cộng thành Phật đạo.

 Nam-tế bào A-Di-Đà Phật

 TAM TỰ QUY Y Tự quy y Phật , đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phạt vô thượng chổ chính giữa. (1 lạy)Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập Kinc tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng-sinh, thống lý đại bọn chúng, nhứt thiết vô xấu hổ. (1 lạy)

 HỒI HƯỚNG

 Nguyện rước công đức này, Hướng về mọi tất cả, Đệ tử cùng chúng-sinh, Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)